Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Zberný dvor 

POZOR ZMENA OTVÁRACÍCH HODŃ POČAS ZIMNÝCH MESIACOV

kontajnery-zberny-dvorOtváracie hodiny:

Streda:  12:00 - 16:00
Sobota: 10:00 - 16:00

Počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.

 pdf-ikona Prevádzkový poriadok zberného dvora 

Niektoré dôležité ustanovenia zberného dvora:

Vymedzenie zložiek odpadu, ktorých likvidáciu NEZABEZPEČUJE obec na zbernom dvore:

 • Komunálny odpad - je pre účely tohto prevádzkového poriadku odpad z domácností vznikajúci na území obce Malé Leváre, ktorého pôvodcom sú osoby žijúce na území obce. 
  Komunálny odpad je na ZD ukladať ZAKÁZANÉ, na komunálny odpad sú určené smetné nádoby. V prípade že smetná nádoba nie je pre pôvodcu komunálneho odpadu postačujúca, je povinný požiadať o väčšiu smetnú nádobu, poprípade si zakúpiť na obecnom úrade plastové vrecia určené na komunálny odpad
 • Pneumatiky. Jedná sa o opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel, bicyklov atď.
  Pneumatiky je na ZD ukladať ZAKÁZANÉ, pneumatiky je povinný odoberať ich predajca, respektíve osoba, od ktorej si občan nové pneumatiky zakúpi.
 • Azbest. Jedná sa o nebezpečnú zložku stavebného odpadu. Azbest je pôvodca povinný likvidovať prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie s týmto odpadom manipulovať.

Vstup na ZD a podmienky prevzatia odpadu

 • Pri dovoze odpadu na zberný dvor je návštevník povinný prihlásiť sa na vrátnici ZD a oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD. 
 • Návštevník je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora a povolením obce Malé Leváre využívať ZD - (ďalej len „Povolenie“). Doklad za predchádzajúci rok je platný do 31. marca bežného roka. Povolenie sa vydáva na obecnom úrade Malé Leváre po uhradení poplatku za komunálny odpad. 
 • Obec Malé Leváre si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD:
  • silne znečistený 
  • obsahuje nebezpečné látky 
  • obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania 
  • odovzdávané množstvo presahuje povolené množstvo 

 

 

 

 

Skrabak@amedial.sk