Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Všeobecné záväzné nariadenia 

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.


Platné VZN

pdf-ikona VZN 1/2020 o podmienkach držania psov
pdf-ikona VZN 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska
pdf-ikona VZN 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠK a ŠJ
pdf-ikona VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO
pdf-ikona  VZN 3/2019 o miestnch daniach na rok 2020
pdf-ikona VZN 4/2019 o poplatku za komunálny odpad na rok 2020
pdf-ikona VZN 1/2017  Štatút rekreačnej oblasti Rudava
pdf-ikona VZN 1/2016 o vodovode a kanalizácii
pdf-ikona VZN 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
pdf-ikona VZN 1/2014 o financovaní školstva
pdf-ikona VZN  o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 

Archív VZN obce Malé Leváre

pdf-ikona VZN 1/2018 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
pdf-ikona VZN 1 / 2015 o Dani z nehnuteľností
pdf-ikona VZN  2/2015  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf-ikona VZN 3/2015 o obecnom vodovode a obecnej kanalizácii v obci Malé Leváre
pdf-ikona VZN 4 / 2014 Štatút rekreačnej oblasti RUDAVA Malé Leváre
pdf-ikona VZN o výške prísp. za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, o úhrade nákladov v školskej jedálni
pdf-ikona VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 2/2016
pdf-ikona VZN 1 / 2014 o dani z nehnuteľností
pdf-ikona VZN 2 / 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf-ikona VZN 3 / 2014 o obecnom vodovode a obecnej kanalizácii v obci Malé Leváre
pdf-ikona VZN 2 / 2013 o obecnom vodovode a o obecnej kanalizácii v obeci Malé Leváre
pdf-ikona VZN 1 / 2013 o dani z nehnuteľnosti
pdf-ikona VZN 3 / 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf-ikona VZN 2 / 2012 o dani z nehnuteľností
pdf-ikona VZN 1 / 2012 o miestnych daniach
pdf-ikona VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
pdf-ikona VZN Obce Malé Leváre o obecnom vodovode a kanalizácii v obci
Skrabak@amedial.sk