Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV - ODÍDENCOV Z UKRAJINY
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Pomoc-pre-Ukrajinu-2

- Informácie o dočasnom azyle, štatúte utečenca, ako aj o zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci nájdete tu.

 - Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги.

 1) V prvom rade je potrebné, aby sa utečenci z Ukrajiny zaregistrovali na cudzineckej polícii a získali tak štatút dočasného útočiska. Odporúčame využiť elektronický registračný formulár, ktorý urýchli samotnú registráciu.

- Перш за все, біженці з України повинні зареєструватися в поліції у справах іноземців, щоб отримати статус тимчасового притулку. Рекомендуємо використовувати електронну форму реєстрації, що прискорить саму реєстрацію.

 - Požiadať o dočasné útočisko je možné na cudzineckej polícii v Bratislave na Regrútskej 4, alebo v Trnave na Paulínskej 13. Oddelenia cudzineckej polície pracujú nonstop 7 dní v týždni.

- Подати запит на тимчасовий притулок можна в поліції у справах іноземців у Братиславі за адресою Regrútská 4, або в Трнаві за адресою Paulínská 13. Відділи поліції у справах іноземців працюють без перерви 7 днів на тиждень.

 2) Odídenec môže požiadať o dávky v hmotnej núdzi, ktoré mu v prvých dňoch na Slovensku pomôžu so zabezpečením životných potrieb. Vďaka hmotnej núdzi môžu byť deti stravované v škole a materskej škole bezplatne. Registráciu vykoná Úrad práce a sociálnych vecí v Malackách, ktorý disponuje tlačivami aj v ukrajinskom jazyku.

- Затриманий може подати заяву на отримання матеріальної допомоги, яка допоможе йому в перші дні перебування в Словаччині забезпечити свої життєві потреби. Через матеріальну потребу діти можуть харчуватися в школі та садочку безкоштовно. Реєстрацію здійснюватиме Управління праці та соціальних питань у Малацьках, яке також має бланки українською мовою

 V prípade otázok kontaktujte obecný úrad
034/7795 128
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 0918 784 812 - starosta
0918 836 734 - referent krízového riadenia 

Vtáčia chrípka

20399-vtacia-chripka-clanokWV zmysle naradenia opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec z dôvodu výskytu vtáčej chrípky Vás žiadame, aby ste do 18.1.2022 nahlásili súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme na Obecnom úrade Malé Leváre alebo zaslali emailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Regionálna a potravinová správa Senec chovateľom nariaďuje:

Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

1.) dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,

2.) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),

3.) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

4.) oznamovať na RPVC Senec  (0245926212, 0911900380, 0902900377) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

- pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako dva dni,

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

- akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Ďalej Regionálna a potravinová správa Senec chovateľom nariaďuje zákaz:

1.) premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí a ich produkty z kontrolovanej oblasti bez povolenia RVPS Senec

2.) zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných  zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach

3.) zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia RVPS Senec

4.) zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Nové cestovné poriadky od 12.12.2021

arriva redbus v4-1030x685Bratislavská integrovaná doprava vydáva nové cestovné poriadky platné od 12.12.2021. 
Okrem zmeny cestovných poriadkov nastane od 12.12.2021 aj zmena názvov väčšiny zastávok

Nižšie uvádzame konkrétne najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa obce Malé Leváre:

 • Zabezpečenie nadväznosti ku všetkým a od všetkých relevantných vlakoch na železničnej stanici Veľké Leváre,
 • Zachovaný ranný priamy spoj do Bratislavy,
 • Zachovanie priamych spojov do Malaciek počas pracovných dní, počas voľných dní môžu cestujúci využiť prestup na vlak v stanici Veľké Leváre – zachovaný je prvý ranný priamy spoj do Malaciek, prípadne môžu využiť spoj linky 275 z Malaciek s prestupom na zastávke Veľké Leváre, železiarstvo (po novom Veľké Leváre, Štúrova), kde je prestupný čas medzi príchodom linky 275 z Malaciek a odchodom linky 265 do Malých Levár 3 minúty. Rovnaký prestup môžu cestujúci využiť aj v opačnom smere. Čakanie spojov v prípade meškania je zabezpečené prostredníctvom nášho dispečingu,
 • Zavedenie hodinového intervalu v doobedňajšom sedle pracovných dní – každú hodinu pôjde spoj ku vlaku vo Veľkých Levároch a každý druhý bude pokračovať priamo do Malaciek.

Zamestnanci integrovanej dopravy z úradu Bratislavského kraja vyhoveli našej žiadosti o pridanie jedného samostatného školského spoja, ktorý bude z Malých Levár vyrážať 7:31 a pôjde smerom na stanicu do Veľých Levár za čo im patrí veľká vďaka.

Nové cestovné poriadky

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 16.03.2022 o 18:00 v zasadačke obecného úradu.

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola uznesení
 5. Navýšenie existujúceho úveru
 6. Predaj pozemkov obchodnou verejnou súťažou
 7. Oprava Vodojemu
 8. Investičné aktivity v roku 2022
 9. Prenájom pozemku na umiestnenie včelnice - schválenie prenájmu osobitným zreteľom 
 10. Predaj a prenájom RO
 11. Súhlas s realizáciou optického napojenia jestvujúceho anténneho systému - Orange, a.s.
 12. Prenájom pozemku pod lodenicou osobitným zreteľom
 13. Schválenie umiestnenia zariadenia prípojného bodu komunikačnej siete – Radiolan, s.r.o.
 14. Rôzne
 15. Záver

Výstavba rekreačného areálu Malé Leváre v RO Rudava

rekreacny areal Male LevareObec Malé Leváre informuje verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

 

 
a) Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Výstavba rekreačného areálu Malé Leváre“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona,


b) 
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona začal správne konanie v predmetnej veci podľa § 18 ods. 3 zákona č, 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov dňom 20.12.2021 doručeným zámeru navrhovateľom.

c) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
-povolenie pre vydanie stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  
-povolenie vodnej stavby v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s § 66 stavebného zákona

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/vystavba-rekreacneho-arealu-male-levare

 

Zmeny cestovných poriadkov - nová zástavka

Snímka obrazovky 2021-06-17 o 12.41.38Oznamujeme občanom, že od 1.7.2021 nastávajú zmeny cestovných poriadkov spoločnosti Slovak Lines, kotrých súčasťou je aj pridanie nástupišťa na novej autobusovej zástavke - Malé Leváre - cintorín.

Upozorňujeme na zmeny premávky autobusov:
Výstupište bude na náprotivnej strane zástavky pri šenku u Gazdu - pri potravinách u Félixa. Autobus po vyložení cvestujúcich odbočí smerom po "kozej" ulici na cintorín, kde sa pri bývalých štátnych majetkoch otočí vyloží zvyšok cestujúcich. Táto zástavka na cintoríne bude súčasne aj nástupište pri novej jazde. Odtiaľ pôjde autobus na zástavku pri Šenku u Gazdu, kde naloží cestujúcich a bude pokračovať bez prestoja ďalej smerom Veľké Leváre.
 

Zmeny CP od 1.7.2021

Popis zmien

Vzor daňového priznania

Snímka obrazovky 2021-01-11 o 10.35.56

Obec Malé Leváre zverejňuje tlačivo na podanie daňového priznania na Daň z nehnuteľnosti, daň zo stavieb a daň za psa.

Tlačivo 

Zmena stránkových dní stavebného úradu

stavebny uradOznamujeme občanom zmenu stránkových dní stavebného úradu. Stavebný úrad bude mať stránkové dni každý štvrtok od 13:00 do 18:00.

Korona vírus COVID - 19

fotoNa tejto stránke Vám budeme postupne zverejňovať všetky informácie a usmernenia, ktoré sa týkajú prijatých opatrení ohľadom korona vírusu COVID - 19

Skrabak@amedial.sk