Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Leváre
Obec Malé Leváre

Obecné zastupiteľstvo

Róbert Červenka
tel.: 0918 / 466 820
email: robocervenka@gmail.com

Vlastimil Gúth, Ing.
tel.: 0903 / 576 340
email: vguth69@gmail.com

Ľubomír Hajdin
tel.: 0905 / 273 538
email: lubko.hajdin@gmail.com

Peter Hornof
tel.: 0903 / 750 577
email: peter.hornof@gmail.com

Šimon Hornof 
tel.: 0903 / 134 191
email: hornofsimon@gmail.com

Tomáš Maxian, Bc. 
tel.: 0908 / 871 048
email: tomasmaxian9@gmail.com

Silvia Mikušíková, Mgr.
tel.: 0903 / 199 6297
email: smiky4@gmail.com

Michaela Múdra
tel.: 0904 / 606 390
email: michaela.mudra@gmail.com

Patrik Wolf, Mgr.
tel.: 0949 / 150 900
email: patrik.wolf1@gmail.com

Poslanci

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 • starostu obce
 • zamestnanca obce, v ktorej má byť volený, alebo s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
 • ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo.

Volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom konania volieb.

Obecné  zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenia s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení obecnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • určovať náležitosti obecnej dane alebo obecného poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach obce,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určovať organizácie obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku obce.

Rokovanie obecného zastupiteľstva:

 1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.
 2. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov.
 3. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob prípravy, prijímania a kontroly plnenia uznesení a nariadení a zabezpečenie plnenia úloh obecnej samosprávy upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

hore