Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Leváre
Obec Malé Leváre

Slobodný prístup k informáciam

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba môže Obec Malé Leváre (ďalej obec) požiadať o sprístupnenie informácie, ktoré má k dispozícii, a to bez preukázania právneho, alebo iného dôvodu, alebo záujmu, pre ktorý informáciu požaduje.

Poskytovanie informácií na žiadosť

Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií právnické osoby a fyzické osoby môžu
podávať:
a) písomne, priamo na obecnom úrade v Malých Levároch
b) poštou
c) ústne, priamo na obecnom úrade v Malých Levároch
d) faxom
e) elektronickou poštou

Žiadosť musí obsahovať:
a) komu je určená,
b) kto ju podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu
c) ktorých informácií sa týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.


Možnosti podávania žiadostí o informácie

emailom - obec@malelevare.sk

telefonicky - 00421 347795 122

poštou - Obec Malé Leváre, Obecný úrad Malé Leváre 177, 908 74

osobne - Obecný úrad Malé Leváre (počas stránkových dní)


Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme.

V prípade, ak zo závažných technických dôvodov nie je možné vybaviť žiadosť v lehote podľa ods. 1 tohto článku, môže sa lehota predlžiť o ďalších 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme (slepecké písmo)

Predlženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnené informácie.


Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácie môže žiadateľ podať odvolanie a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva písomne na Obec Malé Leváre.

O odvolaní rozhoduje starosta obce.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti je preskúmateľné súdom.

Smernica

Smernica k aplikácii zákon 211/2000 Z.z.

Smernica_k_zákonu_211.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,48 MB
Vložené: 21. 3. 2023

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

hore