Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Leváre
Obec Malé Leváre

Dane a poplatky

Vybavuje: Eglová Lucia

Kontakt:
email:   daneodpady@malelevare.sk
tel.:       034 7795 128

Stránkové dni:
Pondelok   8:00 - 15:00
Streda        8:00 - 17:00
Piatok        8:00 - 14:00

Dane

Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
Daň za psa
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie

Tlačivo na podanie daňového priznania (2.21 MB)

Poplatky

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase
Poplatky za prenájom priestorov kultúrneho domu
Poplatky za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu

Daňová povinnosť

Vzniká 1. januára  zdaňovacieho  obdobia  nasledujúceho  po  zdaňovacom  období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom (ďalej len vlastník) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak  sa daňovník  stane  vlastníkom nehnuteľnosti  1. januára  bežného  zdaňovacieho  obdobia,  vzniká   daňová povinnosť týmto dňom. V  prípade  nadobudnutia  nehnuteľnosti  vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká  prvým  dňom mesiaca  nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Daňová povinnosť vzniká napr. na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej, darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo po schválení príklepu súdom,
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • právoplatného stavebného povolenia,
 • právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • právoplatného povolenia zmeny užívania stavby, zmeny užívania bytu alebo časti bytu,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmena výmery nehnuteľnosti, rozdelením parcely ...

Zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.  Pri  zániku  vlastníckych  práv  vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom  zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Daňová povinnosť zaniká napr. na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
 • vydraženia nehnuteľnosti,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmena výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúranie, resp. odstránenie stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Daňové priznanie

Ak  vznikne  daňová  povinnosť  k dani  z  nehnuteľnosti  v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak v  priebehu  zdaňovacieho  obdobia  daňovník  nadobudne  nehnuteľnosť  vydražením,  je  povinný   podať priznanie  k dani  z nehnuteľností  do  30 dní  od vzniku daňovej povinnosti. Daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky:
„Daňové  priznanie  k  dani z  nehnuteľností,  dani  za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy s vyznačením „priznanie“ alebo „čiastkové priznanie“.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie k  dani, do  31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu zanikla daňová povinnosť na tlačive:
„Daňové  priznanie  k  dani  z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V tomto tlačive daňovník vyznačí druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.

Ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane je povinný podať dodatočné priznanie k dani,  najneskôr  do  štyroch  rokov  od  konca roka,  v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na tlačive:
„Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy.

Doplňujúce informácie

Daň z  nehnuteľností  vyrubuje  správca  dane  každoročne  podľa  stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak.
Splatnosť dane z nehnuteľnosti je určená v spoločnom rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Daň sa platí na účet správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí  alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu Malé Leváre. Pri platbe na účet správcu dane je potrebné uvádzať variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol určený v rozhodnutí na úhradu dane z nehnuteľností.

Daň za psa:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s preukazom ZŤP.

Upozornenie: Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Sadzba dane je  5,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sociálne siete

hore