Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Leváre
Obec Malé Leváre

Životné prostredie

Výrub drevín

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

  1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2, alebo
  2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
  3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
  4. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
  5. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
  6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
  7. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Výrub dreviny podľa možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu.

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa.

Výška správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien, položky 160 sadzobníka správnych poplatkov:
a) fyzická osoba - 10 €
b) právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou - 100 €

Žiadosť o výrub drevín

Ziadost_na_vyrub_drevin (3).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 7. 9. 2023
hore